SmallLogo

PDF-Versie

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

 

Informatie- en Communicatie Technologie onder dossiernummer 30158039 (3).

 

 

1

Algemeen

1.1

Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan:
Opdrachtnemer: De ondernemer die deze voorwaarden hanteert, en die lid is van FNV Zelfstandige Bondgenoten.
Opdrachtgever: De Contractuele wederpartij van de zelfstandig ondernemer.

1.2

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, op alle overeenkomsten die Opdrachtnemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

1.3

Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

1.4

Deze voorwaarden mogen alleen gebruikt worden door leden van FNV Zelfstandige Bondgenoten.

2

Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

2.1

Een overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging zendt van de order of opdracht van Opdrachtgever.

2.2

Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2.3

Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

3

Levertijd

3.1

De door Opdrachtnemer opgegeven levertijd geldt altijd als een benadering, waarbij Opdrachtnemer er altijd vanuit is gegaan dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de condities zoals deze hem bij het afgeven van de levertijd bekend waren.

3.2

Indien de condities als bedoeld in het eerste lid anders blijken kan Opdrachtgever de levertijd verlengen met de tijd welke hij nodig heeft om de opdracht onder de gewijzigde condities uit te voeren.

3.3

Indien de condities als bedoeld in het eerste lid anders blijken kan Opdrachtgever de levertijd verlengen met de tijd welke hij nodig heeft om de opdracht onder de gewijzigde condities uit te voeren.

3.4

Indien er sprake is van meerwerk kan de Opdrachtnemer de levertijd dienovereenkomstig verlengen.

3.5

Indien Opdrachtnemer gerechtigd is tot opschorting wordt de levertijd overeenkomstig verlengd.

4

Prijs

4.1

Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.

4.2

 In de prijs zijn niet begrepen reis- en verblijfkosten, alsmede alle overige kosten en voorschotten.

5

Adviezen

5.1

Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Opdrachtnemer welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.

5.2

Door Opdrachtnemer verstrekte adviezen komen tot stand op basis van door Opdrachtgever verstrekte informatie. Opdrachtnemer gaat uit van de juistheid van deze informatie.

6

Intellectuele eigendom

6.1

Opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en €know-how€ , zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of na de verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever.

6.3

Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

6.4

Opdrachtgever staat in voor de aanwezigheid van geldige licenties met betrekking tot de bij hem aanwezige software.

7

Betalingsvoorwaarden

7.1

Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling binnen dertig dagen na (deel)factuurdatum.

7.2

Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van Opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en haar schade op Opdrachtgever te verhalen.

7.3

Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Opdrachtnemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Opdrachtnemer in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:
a.       een betalingstermijn is overschreden;
b.       de Opdrachtgever failliet is, of in surseance is;
c.       de Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
d.       de Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

7.4

Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen termijn is Opdrachtgever direct rente aan Opdrachtnemer verschuldigd. Deze rente bedraagt 10% per jaar, doch is gelijk aan de wettelijke rente indien deze meer bedraagt. Bij het berekenen van de rente wordt een gedeelte van een maand gezien als een hele maand.

7.5

Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten worden als volgt berekend:
over de eerste € 3.000                            15%
over het meerdere tot € 6.000                 10%
over het meerdere tot € 15.000                 8%
over het meerdere tot € 60.000                 5%
over het meerdere vanaf € 60.000              3%
 

7.6

 Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd.

7.7

Indien Opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.

8

Onuitvoerbaarheid van de opdracht

8.1

Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

8.2

Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

9

Wijzigingen in de opdracht

9.1

Indien de omvang van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

9.2

Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

10

Oplevering

10.1

De opdracht wordt als opgeleverd beschouwd indien: de Opdrachtgever datgene wat tot stand is gebracht in gebruik heeft genomen, heeft goedgekeurd, of indien Opdrachtgever niet binnen veertien dagen nadat Opdrachtnemer hem schriftelijk heeft meegedeeld dat de opdracht gereed is daartegen bezwaar heeft gemaakt.

10.2

Het werk wordt eveneens als opgeleverd beschouwd indien Opdrachtgever zijn goedkeuring onthoudt op grond van kleine gebreken die binnen dertig dagen kunnen worden hersteld en welke de ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

11

Ontbinding

11.1

Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelestelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op de schorten. Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.

11.2

 Een en ander laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.

11.3

Opdrachtnemer is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever.

11.4

Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Opdrachtnemer verhindert, heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

11.5

Omstandigheden, die een overmachtsituatie voor Opdrachtnemer opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt.

11.6

Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Opdrachtnemer zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade,

12

Reclames, klachten

12.1

Reclames en klachten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 48 uur na constatering, ofwel- bij niet zichtbare gebreken- binnen 48 uur nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.

12.2

Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat Opdrachtnemer op enigerlei wijze tekort zou zijn geschoten, verjaren door verloop van 1 jaar na het afsluiten van de opdracht waarop zij betrekking hebben.

13

Garantie

13.1

Opdrachtnemer staat gedurende zes maanden in voor de deugdelijkheid van de door hem verrichte prestatie.

13.2

Indien de in het vorige lid bedoelde prestatie heeft bestaan uit de aanneming van werk, zoals het installeren en  implementeren van programmatuur, dan staat opdrachtnemer gedurende zes maanden in voor de deugdelijkheid van het geleverde werk, mits hij vrij was in de wijze van uitvoering daarvan.

13.3

De garantieverplichtingen van Opdrachtnemer zullen, in het geval als genoemd in het vorige lid, bestaan uit het (deels) opnieuw verrichten van de werkzaamheden.

13.4

De eventuele reis- en verblijfkosten van Opdrachtnemer, alsmede de kosten van eventuele aanpassingen, komen voor rekening van Opdrachtgever.

13.5

Indien de in het eerste lid genoemde prestatie van Opdrachtnemer heeft bestaan uit de levering van software staat Opdrachtnemer gedurende zes maanden na levering in voor de deugdelijkheid hiervan, mits de instructies van Opdrachtnemer door Opdrachtgever ook zijn opgevolgd.

13.6

De garantieverplichtingen van Opdrachtnemer zullen, in het geval als in het vorige lid genoemd, bestaan uit het herleveren van de software, het uitvoeren van modificaties of het gedeeltelijk crediteren van de factuur, zulks naar keuze van de Opdrachtnemer

13.7

 Te allen tijde moet Opdrachtnemer in de gelegenheid worden gesteld een eventueel gebrek te herstellen of zijn prestatie opnieuw te verrichten.